ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ШАБАЦ

 

На основу члана 37, 51. и 52. Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 113/2017 , 95/2018, 86/2019 и 157/2020), Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Владе Републике Србије 51 број58-01/21. од 20.08.2021 и одлуке о спровођењу конкурса бр.57-01/2021 од 23.08.2021. године, Културни центар Шабац оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ШАБАЦ

I  Установа у којој се попуњава радно место:

                Културни центар Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 12  15 000 Шабац

II  Радно место које се попуњава:

                     Реквизитер – техничар аудио и видео опреме,  број извршилаца 1, на неодређено време

Опис посла:реквизитер-техничар аудио и видео опреме,број извршилаца 1, на неодређено време

 

Услови: IV степен стручне спреме, завршена средња школа примењених уметности и 3 (три) године радног искуства у области културе.

Општи услови за рад у Културном центру Шабац: да кандидат има здравствену (психичку и физичку ) способност за рад на пословима радног места које се попуњава путем конкурса, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде  дужности из радног односа

 

У изборном поступку проверавају се  стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата и то:

а) Вештине, односно компетенције кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши.

 

                III  Место рада:

                Културни центар Шабац, ул. Господар Јевремова бр. 12

IV  Рок за подношење пријаве на јавни конкурсРок за подношење пријаве је 10 (десет) дана  од дана оглашавања конкурса у публикацији “Послови“ коју издаје Национална служба за запошљавање.
 

 

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Божић Бранко, уредник трибинске сцене, Културни центар Шабац, канцеларија бр.1. телефон: 062-700-530 .

                VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

Општа служба

ул. Господар Јевремова бр.12, 15 000 Шабац. , са   назнаком: „ За конкурс за попуњавање радног места  Реквизитер – техничар аудио и видео опреме “.

VII Датум оглашавања конкурса у публикацији “Послови“, 04.09.2021. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са биографијом;

– извод из матичне књиге рођених;

– уверење о држављанству;

– очитана  лична карта или фотокопија личне карте;

– доказ о стеченом средњем образовању  захтеваног смера:

– уверење Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе  да кандидат није правоснажно  осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од шест месеци;

– уверење надлежног суда да кандидат  није под истрагом, не старије од шест месеци:)

– уверење о здравственој(психичкој и физичкој способности)

 

– потврда о досадашњем радном искуству у струци.

 

Сви докази прилажу се  у оригиналу или овереној копији.

 

Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта ,односно боравишта, контакт телефон кандидата ,адреса електронске поште ако је кандидат поседује)

 

IX Место, дан и време провере стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера назначених знања и вештина  у просторијама Културног центра Шабац, ул. Господар Јевремова бр. _12. Дана 17.09.2021у 10 часова. године, о чему ће кандидато бити обавештен телефонским путем  на број телефона које су навели у пријави или писменим путем преко електронске поште наведене у пријави.

 

X  За радно место које се попуњава  конкурсом,  радни однос се заснива на неодређено време.

 

XI Конкурс спроводи Конкурсна комисија образована одлуком в.д. директора Културног центра Шабац бр.58-01/21_од20.08.2021.године
Напомена:

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији  код  јавног бележника,  биће одбачене решењем конкурсне комисије против кога се може изјавити приговор директору Културног центра у року од 5 (пет) дана од дана пријема решења.

 

Овај конкурс објавити на огласној табли и интернет презентацији Културног центра Шабац и публикацији “Послови“ коју издаје Национална служба за запошљавање.

,

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ

Број: 59-01/21 од 23.08.2021.године

 

 

 

                                                                                                                                                                      ВД ДИРЕКТОРА                                                                                                                                                       Светлана Станковић

 

  • септембар 1, 2021
  • 08:00
Book Online